نقش متابی سولفیت سدیم در فرآوری میگو

با توجه ‌به ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در اﯾﺮان و وﺟﻮد ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ آﺑﺰيان در خلیج‌فارس، می‌توان در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﯿﺢ در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ و دﻣﺎﯾﯽ از زﻣﺎن صید، ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿﮕﻮ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴم‎‌ها ﻓﺮاﻫﻢ می‌سازد، ﻣﯿﮕﻮ به‌ دلیل ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽﮐﻪ دارد در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺎد، در ﻣﺪتﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎﺳﺪ می‌گردد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪﺳﯿﺎه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕر می‌شود، در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﺎﺑﯽﺳﻮﻟﻔیتﺳﺪﯾﻢ می‌تواند ﻧﻘﺶمؤثری اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺘﺎﺑﯽﺳﻮﻟﻔیتﺳﺪﯾﻢ اساساً به‌عنوان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻘﻂ به‌خاطر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪﺳﯿﺎه در ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺎﺳﺮ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ به‌دلیل داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ضدباکتری، مورد استفاده ﻗﺮار می‌گیرد. لکه‌هایﺳﯿﺎه ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣا Black Spot به‌وسیله اﺳﯿﺪﻫﺎي‌آﻣﯿﻨﻪ تیروزیناز ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦملانین‌ها و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاز است، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه و باعث لکه‌دار ﺷﺪن و ﺳﯿﺎﻫﯽ در ﭘﻮﺳﺖ می‌شود، ﺑﻪوﺟﻮد می‌آید. در این راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده صحیح از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ عمل‌آوری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری‌زا و از بین ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿسم‌ها در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ پیش‌بینی ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

 

نویسندگان:

محمدعلی ﻧﻈﺎري - موسسه تحقیقات شیلات، پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤدﻣﻬﺪي ﺳﯿﻤﺮوﻧﯽ - اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

ﻋﻘﯿﻞ دﺷﺘﯿﺎن ﻧﺴﺐ - موسسه تحقیقات شیلات، پژوهشکده میگوی کشور - بوشهر

 

سایت مرجع:

https://www.civilica.com/doc

 

 


 

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش